¿Vols una valoració ràpida d'un producte (Telèfon o WhatsApp) (Horari: 9:00 a 17:00)

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?
El responsable del tractament de les dades personals és Damia Ribas SL, amb CIF B17514357 i domicili a Zona Comercial "la Rutlla" Nau 11, de Palamós (CP 17230), tel. +34 972 318 004, adreça electrònica tubos@damiaribas.com, www.damiaribas.com . Figura inscrita al Registre Mercantil de , Tom , Foli , Secció , Full , Inscripció .

Amb quina finalitat i amb quina legitimació tractem les dades?
Contacte. Atenem les consultes de les persones que contacten amb nosaltres per mitjà del correu electrònic, formularis de contacte de la nostra web o telefònicament. Tractem aquestes dades amb el consentiment de la persona que ens ha dirigit.

Serveis als clients. Registrem els clients i les dades addicionals que es puguin generar com a resultat de la relació comercial amb aquests clients. La relació comercial comporta incorporar les dades a la comptabilitat, facturació o informació a l'administració tributària. Tractem aquestes dades en compliment de les relacions contractuals i obligacions legals.

Gestió de les dades dels nostres proveïdors. Tractem les dades dels proveïdors de qui obtenim serveis o béns. Obtenim les dades necessàries per mantenir la relació comercial i les destinem únicament a aquest fi. Tractem aquestes dades en compliment de les relacions contractuals i obligacions legals.

Informació de productes i serveis. Amb l'autorització dels clients les vostres dades de contacte s'utilitzen per enviar publicitat relacionada amb els nostres serveis o productes. Tractem aquestes dades sobre la base del consentiment de la persona que rep les comunicacions.

A qui es comuniquen les dades?
Com a criteri general, únicament comuniquem dades a administracions o poders públics i sempre en compliment d'obligacions legals. A la facturació podem comunicar-les a entitats bancàries. No es fan transferències de dades fora de làmbit de la Unió Europea (transferència internacional).

Quant de temps conservem les dades?
Complim l´obligació legal de limitar al màxim el termini de conservació de les dades. Per aquest motiu es conserven només el temps necessari i justificat per la finalitat que en va motivar l'obtenció. En determinats casos, com les dades que figuren a la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria. En el cas de les dades que es tracten sobre la base del consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona no revoca aquest consentiment.

Quins drets tenen les persones en relació amb les dades que tractem?
Les persones de les quals tractem dades tenen els drets següents:
A accedir-hi. Dret a saber quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per a la qual es tracten, les comunicacions a altres persones, el dret a obtenir-ne còpia o saber el termini previst de conservació.
A demanar-ne la rectificació. Dret a fer rectificar les dades inexactes.
A demanar-ne la supressió. Dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollits i van justificar el tractament.
Demanar la limitació del tractament. En determinades circumstàncies hi ha el dret a demanar la limitació del tractament de les dades: deixaran de ser tractades i només es conservaran per a lexercici o la defensa de reclamacions.
A la portabilitat. Dret a obtenir les dades personals en un format dús comú llegible per màquina, i transmetre-les a un altre responsable del tractament si així ho decideix linteressat.
A oposar-se al tractament. En adduir motius relacionats amb la seva situació particular, una persona ens pot demanar que deixem de tractar les vostres dades si us pot suposar un perjudici.

Com es poden exercir o defensar els drets?
Els drets que acabem d'enumerar es poden exercir dirigint una sol·licitud escrita a Damia Ribas SL a la nostra adreça postal o bé enviant un correu electrònic a tubos@damiaribas.com indicant en tots els casos “Protecció de dades personals”. Si no s'ha obtingut resposta satisfactòria a l'exercici dels drets és possible presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la pàgina www.agpd.es .

Xateja amb nosaltres per WhatsApp